Terminy rekrutacji na rok szkolny 2024/25

          Lp.          Rodzaj czynnościTerminy w postępowaniu rekrutacyjnymTerminy w postepowaniu uzupełniającym
1.Złożenie wniosku
o przyjęcie do szkoły dla dorosłych wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym
do 27.06.2024 r.  do 18.07.2024 r.
2.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie do szkoły dla dorosłych
i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych
w oświadczeniach,
w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności,
o których mowa
 w art. 150 ust. 7
– Prawo oświatowe
do 28.06.2024 r.do 19.07.2024 r.
3.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły dla dorosłych
i dokumentów potwierdzających  spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postepowaniu rekrutacyjnym, w tym potwierdzonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych
w oświadczeniach
do 03.07.2024 r.do 24.07.2024 r.
4.Przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej,
o której mowa w art. 141 ust. 6 – Prawo oświatowe
do 28.06.2024 r.do 19.07.2024 r.
5.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych
do 04.07.2024 r. do godz.1200do 25.07.2024 r. do godz.1200
6.Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia  w postaci przedłożenia: W przypadku ubiegania się
o przyjęcie
do szkoły podstawowej
dla dorosłych,
oryginału świadectwa ukończenia sześcioletniej szkoły podstawowej albo świadectwa ukończenia klasy VI lub VII ośmioletniej szkoły podstawowej.Pisemnego oświadczenia
w przypadku kandydata do szkoły podstawowej
dla dorosłych,
o którym mowa
art. 141 ust. 7
 – Prawo oświatowe
.W przypadku ubiegania się
o przyjęcie
do liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, oryginału świadectwa ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej lub gimnazjum,
a w przypadku przyjęcia do klasy drugiej liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, zgodnie z art. 147 ust. 7, oryginału świadectwa ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej lub branżowej szkoły
I stopnia. O ile ww. dokumenty nie zostały złożone wraz z wnioskiem o przyjęcie
do szkoły
              od 04.07.2024 r. do 11.07.2024 r. do godz.1500              od 25.07.2024 r. do 01.08.2024 r. do godz.1500
7.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych
  12.07.2024 r. do godz.1200  02.08.2024 r. do godz.1200
8.Wystąpienie
do komisji rekrutacyjnej
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
  do 17.07.2024 r.    do 07.08..2024 r.
9.Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęciado 3 dni od dnia wystąpienia 
10.Wniesienie
do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej
do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia 
11.Rozpatrzenie odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej przez Dyrektora szkołydo 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły